Belgaprint Verkoopsvoorwaarden

Deze website is een divisie van Vedasco Technics bvba, hierna genoemd Belgaprint.

1. Wij wijzen uitdrukkelijk de verkoopsvoorwaarden af, welke zouden voorkomen op brieven of andere documenten, uitgaande van onze klanten.


2. Alle overeenkomsten, gemaakt door onze vertegenwoordigers of agenten, zijn slechts geldig na akkoord van de directie dat zal gegeven worden binnen de 30 (dertig) dagen. In geval van niet akkoord zal dit binnen de 30 (dertig) dagen aan de koper/abonnee gemeld worden.


3. Alle betalingen worden uitgevoerd op de maatschappelijke zetel van de verkopende firma.


4. De consument heeft het recht producten te retouren die hij via onze website www.belgaprint.eu aankocht, binnen 7 dagen na levering. Bij het retouren via de door Belgaprint aangestelde transporteur, wordt de oorspronkelijk aangerekende verzendkost of de standaardverzendkost (9,60 ex. BTW) indien deze hoger is, in mindering gebracht van het terug te storten bedrag. Deze regeling is niet van toepassing op gepersonaliseerde- en uitzonderingsproducten. Uitgebreide informatie en richtlijnen over het retouren en de producten die in aanmerking komen worden vermeld op de website bij de veel gestelde vragen.


5. Abonnementen zijn betaalbaar via domiciliring of kredietkaart, tenzij anders vermeld op de overeenkomst. Het uitdrukkelijk opzeggen van de betaalopdracht door de abonnee aan haar financile instelling vr het verstrijken van huidige overeenkomst leidt niet automatisch tot verbreking van deze overeenkomst. In dit geval zijn alle facturen betaalbaar binnen de 14 dagen na de factuurdatum, tevens zal een administratiekosten van 12,- EUR exclusief BTW per factuur worden aangerekend.


6. Bij niet-betaling op de vervaldag behouden wij ons het recht voor verdere levering stop te zetten. Op elke niet-betaalde schuld is een verwijlintrest verschuldigd van 10% van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, en zulks vanaf de vervaldag. Ingeval van laattijdige annulatie of verbreking der overeenkomst of bij gebreke van betaling binnen de 30 (dertig) dagen na factuurdatum, wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder schriftelijke aanmaning, verhoogd met een forfaitair vastgestelde vergoeding van 10% met een minimum van 50,- EUR. en een maximum van 500,- EUR, onverminderd de toepassing der intresten. Per herinnering zal een administratiekost van 12,00 Euro in rekening worden gebracht. Bij niet-betaling na aangetekende aanmaning wordt elke vervallen factuur overgedragen aan de gerechtsdeurwaarden ter inning. Alle extra kosten, waaronder, maar niet beperkt tot, kosten van deurwaarder, raadsheer, dagvaarding en gerecht zijn integraal ten laste van de klant en het incassodossier wordt slechts afgesloten na algehele betaling van de hoofdsom vermeerderd met alle voormelde kosten, schadevergoeding en intresten. Alle goederen blijven eigendom van Belgaprint zolang de betreffende goederen niet geheel zijn betaald, ook bij faillissement. Bij faillissement kan Belgaprint de niet betaalde en herverkoopbare producten met voorrang op andere schuldeisers terugvorderen, waarbij een restocking-fee van 15% en een administratiekost van 35,00 € in rekening wordt gebracht.


7. Ingeval van onvermogen, faillissement of andere wijziging in de juridische toestand van onze kopers of wanprestatie van de koper behouden wij ons het recht voor zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling lopende projectovereenkomsten als van rechtswege ontbonden te beschouwen.


8. Bij vaststelling van een leveringstermijn wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden indien de verkoper nalaat, om binnen de dertig dagen, na aangetekende aanmaning van de koper, tot levering over te gaan, behoudens de gevallen van overmacht. De koper zal, bij niet tijdige levering, tenzij akkoord over het uitstel van levering, aanspraak kunnen maken tot datum van effectieve levering of ontbinding, op een vergoeding van 1,- EUR per dag vertraging na ontvangst van de aangetekende aanmaning voorzien in de vorige alinea van punt 6. Het voorschot zal, in geval van ontbinding lastens de verkoper, aan de koper worden terugbetaald vermeerderd met verwijlintresten nl. 10% vanaf de datum van overhandiging tot datum van terugbetaling en met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% op het bedrag van het voorschot.


9. Indien de klacht betrekking heeft op de factuur, loopt de termijn van zeven (7) kalenderdagen vanaf de datum der factuur. Ingeval van nietconforme of gebrekkige levering, dient elke klacht schriftelijk te worden gedaan binnen de zeven (7) kalenderdagen na de levering der goederen en alleszins voor het gebruik ervan en blijft onze verantwoordelijkheid beperkt tot de eenvoudige vervanging van het gedeelte dat het voorwerp van de klacht uitmaakt en zulks zonder enige vergoeding van welke aard ook.


10. Indien de koper, na de aangetekende aanmaning in gebreke blijft de levering te aanvaarden binnen een termijn van 30 dagen, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden en heeft de verkoper recht op een schadevergoeding gelijk aan 15%, met een minimum van 50 Euro,  bovenop de koopprijs.


11. Alle vermeldingen betreffende werkuren en verplaatsingen op onze offertes zijn indicatief en kunnen tot maximum 20% afwijken.


12. Alle geschillen worden beslecht door de Rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de verkopende firma gevestigd is.


13. Bij afwijking van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek aanvaardt de koper uitdrukkelijk dat de eigendomsoverdracht van het gekochte voorwerp slechts zal plaats hebben na de algehele betaling der koopsom.


14. Belgaprint verwerft automatisch het recht alle afbeeldingen en teksten die haar overhandigd worden door de koper te gebruiken voor promotionele en/of commercile doeleinden, met uitzondering van verkoop aan firma's gespecialiseerd in wederverkoop van grafisch materiaal.


15. Abonnementen worden op de vervaldatum automatisch verlengd met 1 jaar, tenzij anders vermeld op de factuur. Het verlengde abonnement is betaalbaar uiterst op de dag van de aanvang van het abonnement. Abonnementen dienen 1 maand voor het verstrijken ervan opgezegd te worden door middel van aangetekend schrijven.


16. Belgaprint kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van niet-naleving door de klant van zijn verplichtingen. Belgaprint kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van vertragingen of tekortkomingen in de uitvoering van haar prestaties, wanneer deze het gevolg zijn van feiten of omstandigheden waarover zij geen controle heeft, welke onvoorzienbaar zijn en zij niet kon vermijden. Ongeacht de bepalingen van de vorige paragrafen, kan Belgaprint alleen aansprakelijk worden gesteld in geval van opzet of een ernstige fout van harentwege of uit hoofde van n van haar personeelsleden. In dat geval beperkt haar aansprakelijkheid zich tot de herstelling van enkel de voorzienbare, rechtstreekse, persoonlijke en zekere schade die de klant heeft geleden, met uitsluiting van de herstelling van alle onrechtstreekse of immaterile schade, zoals bijkomende uitgaven, winstderving, het verlies van winst, het verlies van klanten, het verlies of de beschadiging van gegevens en het verlies van contracten.


17. De afstand of nietigheid van één of meer clausules van de huidige algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasbaarheid van de andere clausules.